ការបង្ហាញវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមចិញ្ចើមផ្លូវ HD ខាងក្រៅ P3

320mmX160mm P3mm Standard Size LED Display Module. P3 LED screen module panel With High Brightness and Best Color Uniformity. HD advertising led display panels with waterproof function.

● 960*960mm led cabinets.
● Steel cabinets.
● មានសេវាកម្មទាំងខាងមុខ និងខាងក្រោយ.

កម្មវិធី WhatsApp កម្មវិធី WhatsApp