អេក្រង់ LED ថេរក្នុងផ្ទះគឺជាអេក្រង់ដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ដាក់តាំង និងបង្ហាញការបង្ហាញផ្សេងៗ។. អេក្រង់ LED ថេរមិនអាចផ្លាស់ទី និងដំឡើងនៅកន្លែងថេរបានទេ។. ប៉ុន្តែតម្រូវការគុណភាពរបស់វាគឺខ្ពស់ជាងនៅក្នុងបរិយាកាសការងារគ្រប់អាកាសធាតុ.

កម្មវិធី WhatsApp កម្មវិធី WhatsApp