អេក្រង់ជួល LED គឺសម្រាប់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍, ការធ្វើផែនការ, ការគ្រប់គ្រង & ផលិតផល, ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់, ជាមួយនឹងបែបផែនបង្ហាញនិយមន័យខ្ពស់ជ្រុល, ការភ្ជាប់គ្មានថ្នេរភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។, គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាលុយមីញ៉ូម, កម្លាំងខ្ពស់និងភាពរឹងខ្ពស់ពី P1.95 P2.6 P2.9 P3.91 ដល់ P4.81.

កម្មវិធី WhatsApp កម្មវិធី WhatsApp