ជាន់រាំអន្តរកម្ម P4.8 ប្រើសម្រាប់ឌីស្កូ និងកម្មវិធីផ្សេងៗ

វាអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅកន្លែងដូចជាបារ, ក្លឹបរាត្រី, ការប្រគុំតន្ត្រី, ភាគី, អាពាហ៍ពិពាហ៍, និងព្រឹត្តិការណ៍ ឬកន្លែងកម្សាន្តផ្សេងៗ, បន្ថែមបរិយាកាសរីករាយ និងតម្លៃកម្សាន្តដល់សកម្មភាព.

មនុស្សអាចរាំបាន។, សង្គម, ហើយថែមទាំងអនុវត្តលើវា។.

កម្មវិធី WhatsApp កម្មវិធី WhatsApp