អេក្រង់ LED ថេរនៅខាងក្រៅត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឈុតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអចិន្រ្តៃយ៍នៅខាងក្រៅ; អាយភី 65 ការវាយតម្លៃពី P2 P2.5 P3 P4 P5 P6.67 P8 P10 ដល់ P16; មានការថែទាំផ្នែកខាងក្រោយ និងផ្នែកខាងមុខ, ឈរ, ជញ្ជាំងម៉ោន, និងការលើកមានសម្រាប់ដំឡើង.

កម្មវិធី WhatsApp កម្មវិធី WhatsApp