បណ្ណសារប្រភេទ: ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីៗអំពីនិន្នាការសម្រាប់កម្មវិធីអេក្រង់បង្ហាញឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគត. ក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេដែលដឹងព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនៃការបង្ហាញ LED.

កម្មវិធី WhatsApp កម្មវិធី WhatsApp